Summer solstice reading

Only a few available
€ 100,00

IMPORTANT!: Please add your preference in language at checkout (English or dutch)

The summer solstice marks a pivotal moment of growth and illumination in the natural world. This ancient celestial event reminds us of the power of light, the warmth of the sun, and the potential for profound transformation. Just as the seasons change, so too does our journey in life.

We will embark on a special tarot reading tailored to life events. This tarot spread is designed to illuminate key aspects of our current path, offering insights into our strengths, challenges, and the opportunities that lie ahead. Each card drawn represents a facet of your journey — from personal growth and manifesting aspirations to navigating obstacles and embracing our inner light.

Through this reading, we seek clarity and guidance from the universe, aligning our intentions with the abundant energy of the summer solstice. Let’s delve into this transformative experience together, embracing the wisdom that the cards and this auspicious time offer us.

Subjects: current energy, inner light, growth, manifestation, challenges, strenghts, love & relatiionship, carreer & ambitions, spiritual path, past lessons, future opportunities and advice.

How does this reading work?

 

 • Delivery Method: Your detailed tarot reading will be sent securely to your email address.
 • Limited Availability: Please be aware that we have a limited number of slots available for this reading. Bookings are processed on a first-come, first-served basis.
 • Comprehensive Insight: Alongside your reading, you will receive a clear picture of your tarot spread for visual reference.
 • Delivery Timeline: Expect to receive your reading within 7-14 business days after placing your order.
 • Energy Alignment: To ensure the accuracy and effectiveness of your reading, it’s essential that your energy is open and receptive. By consenting to the reading, you acknowledge that I will interpret your current energy state for this specific reading. Please refrain from opening your energy to random individuals or without clear intent and purpose.
 • Message Relevance: The information conveyed in your reading reflects what you need to hear at this moment, which may not always align with your expectations.
 • Long-term Insight: Some details in the reading may seem unclear initially. I recommend revisiting your reading in a few months as events unfold, often bringing greater clarity and understanding.
 • Path Alteration Disclaimer: Your current energy and choices shape the outcomes highlighted in the reading. While insights are provided, altering your path can significantly impact the predicted outcomes.

 

 

Nederlands:

BELANGRIJK! Vermeld je voorkeur in taal bij het afrekenen (Nederlands of Engels)

De zomerzonnewende markeert een cruciaal moment van groei en verlichting in de natuurlijke wereld. Dit eeuwenoude hemelverschijnsel herinnert ons aan de kracht van licht, de warmte van de zon en het potentieel voor diepgaande transformatie. Net zoals de seizoenen veranderen, evolueert ook onze levensreis.

We gaan beginnen aan een speciale tarotreading gericht op levensgebeurtenissen. Deze tarotlegging is ontworpen om belangrijke aspecten van ons huidige pad te verlichten, met inzichten in onze sterke punten, uitdagingen en de kansen die voor ons liggen. Elke getrokken kaart vertegenwoordigt een facet van jouw reis — van persoonlijke groei en het verwezenlijken van aspiraties tot het navigeren door obstakels en het omarmen van ons innerlijke licht.

Met deze reading zoeken we helderheid en begeleiding van het universum, onze intenties afstemmend op de overvloedige energie van de zomerzonnewende. Laten we samen in deze transformerende ervaring duiken, de wijsheid omarmend die de kaarten en deze bijzondere tijd ons bieden.

Onderwerpen: Huidige energie, innerlijk licht, groei, manifestatie, uitdagingen, kracht, liefde en relatie, carrière en ambities, spiritueel pad, lessen uit het verleden, toekomstige kansen, advies.

Hoe werkt deze lezing?

 • Leveringsmethode: Je gedetailleerde tarot reading wordt veilig naar je e-mailadres gestuurd.
 • Beperkte Beschikbaarheid: Let op, we hebben een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze reading. Boekingen worden verwerkt op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt.
 • Uitgebreid Inzicht: Naast je reading ontvang je een duidelijke afbeelding van je tarot legging ter referentie.
 • Levertijd: Verwacht je reading te ontvangen binnen 7-14 werkdagen na het plaatsen van je bestelling.
 • Energieafstemming: Om de nauwkeurigheid en effectiviteit van je reading te waarborgen, is het essentieel dat je energie open en ontvankelijk is. Door akkoord te gaan met de reading, stem je ermee in dat ik je huidige energietoestand interpreteer voor deze specifieke reading. Houd er rekening mee dat je je energie niet zomaar moet openstellen voor willekeurige personen of zonder duidelijke intentie en doel.
 • Relevantie van de Boodschap: De informatie die in je reading wordt overgebracht, weerspiegelt wat je op dit moment moet horen, wat niet altijd overeenkomt met je verwachtingen.
 • Lange-termijn Inzicht: Sommige details in de reading kunnen in eerste instantie onduidelijk lijken. Ik raad aan je reading over enkele maanden opnieuw te bekijken, naarmate gebeurtenissen zich ontvouwen, wat vaak meer helderheid en begrip brengt.
 • Disclaimer over Padverandering: Je huidige energie en keuzes vormen de uitkomsten die in de reading worden belicht. Hoewel inzichten worden verstrekt, kan het wijzigen van je pad de voorspelde uitkomsten aanzienlijk beïnvloeden.