Privacy Verklaring

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van celinemarce.be . U dient zich ervan bewust te zijn dat Celine Marce niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Celine Marce respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Witchling of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Witchling of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Witchling of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ““services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
info@celinemarce.be

 

 

### Privacy Policy

We are aware that you place your trust in us. Therefore, we see it as our responsibility to protect your privacy. On this page, we let you know what information we collect when you use our website, why we collect it, and how we use it to improve your user experience. This way, you understand exactly how we operate.

This privacy policy applies to the services of celenemarce.be. You should be aware that Celine Marce is not responsible for the privacy policies of other sites and sources. By using this website, you indicate that you accept the privacy policy.

Celine Marce respects the privacy of all users of her site and ensures that the personal information you provide to us is treated confidentially.

 

### Our Use of Collected Data

#### Use of Our Services

When you sign up for one of our services, we ask you to provide personal data. This data is used to perform the service. The data is stored on Witchling's own secure servers or those of a third party. We will not combine this data with other personal data we hold.

 

#### Communication

When you send us email or other messages, it is possible that we retain those messages. Sometimes we ask you for personal data relevant to the particular situation. This enables us to process your inquiries and respond to your requests. The data is stored on Witchling's own secure servers or those of a third party. We will not combine this data with other personal data we hold.

 

#### Cookies

We collect data for research to gain a better understanding of our customers so that we can tailor our services accordingly.

This website uses "cookies" (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website can be transmitted to Witchling's own secure servers or those of a third party. We use this information to keep track of how you use the website, to compile reports on website activity, and to provide other services related to website activity and internet usage.

 

### Purposes

We do not collect or use information for purposes other than those described in this privacy policy unless we have obtained your prior consent.

 

### Third Parties

The information is not shared with third parties. In some cases, the information may be shared internally. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your data.

 

### Changes

This privacy statement is tailored to the use of and capabilities on this site. Any adjustments and/or changes to this site may lead to changes in this privacy statement. It is therefore advisable to regularly consult this privacy statement.

 

### Choices for Personal Data

We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete all personal information that is currently provided to us.

 

#### Adjust/Unsubscribe from Newsletter Service

At the bottom of every mailing, you will find the option to modify your data or to unsubscribe.

 

#### Adjust/Unsubscribe from Communication

If you wish to modify your data or want to remove yourself from our files, please contact us. See the contact details below.

 

#### Disabling Cookies

Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some functions and services on our and other websites may not function properly if cookies are disabled in your browser.

 

### Questions and Feedback

We regularly review our compliance with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us at:

info@celinemarce.be

Volg Ons

Witchling

Drie Koningen 6

8730 Beernem

 

BE 0769.399.842.

 

 

Info@celinemarce.be